Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

I maj 2018 fick vi en ny lag, GDPR. Enligt denna lag har ni rätt att få information om behandling av era personuppgifter.

 

KSFF, Klippans Sport- och Fiskevårdsförening, Åbygatan 3D, 264 38 Klippan, orgnr. 837600-5628 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter ni som medlem lämnar till KSFF när ni blir medlem.

 

De uppgifter som vi ber om att få erhålla från er är namn, postadress och födelseår på medlemmen. Vid Familjemedlemskap behöver vi födelseår på de i familjen som skall ingå i familjemedlemskapet.

 

Era personuppgifter sparas i vårt medlemsregister under ert medlemsår och raderas därefter.
Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men i det fall vi inte erhåller namn, adress och åldersuppgift kan vi inte skicka er ett medlemskort, fiskekort och ni kan inte deltaga och rösta på våra årsmöten, närvara vid klubbkvällar mm.

 

Vi behandlar uppgifterna om er för att kunna utföra våra förpliktelser gentemot föreningen och dess stadgar och mot er som medlem, för administrativa ändamål vad gäller medlemskort, fiskekort och deltagande/rösträtt på vårt Årsmöte, Höstmöte och ev Extra Årsmöte.
Uppgiften vad gäller ålder används endast för att kontrollera vem som har rösträtt på våra Årsmöte, Höstmöte och ev Extra Årsmöte.
Namn och Postadress används för att kunna skicka er ett medlemskort och fiskekort.

 

Vi säljer eller vidarebefordrar inte några uppgifter som finns i vårt register till tredje man.

 

Vi sparar era personuppgifter under ert medlemsår för att följa de krav som ställs på oss gentemot föreningen och dess stadgar.

 

Ni har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av era uppgifter.
Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Ni har också rätt att få ta del av era personuppgifter i maskinläsbart format.
Om ni är missnöjd med vår behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Ni kan också vända er till tillsynsmyndigheten i det land där ni bor eller arbetar.

 

För mer information, frågor eller övriga invändningar mot detta vänligen kontakta oss via e-mail: personuppgiftsansvarig@ksff.se